فایل‌های کمک درسی

دانشجویان محترم؛
طبق لیست زیر، برحسب شاخه درسی خود، فایلهای مربوطه را دانلود نمایید:
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
لینک دانلود  Dec 29, 2015, 11:24 PM Hamid Abdollahi
ċ

View
لینک دانلود نرم افزار  Jan 1, 2016, 11:39 PM Hamid Abdollahi
ċ

View
لینک دانلود کتاب آموزشی  Jan 1, 2016, 11:39 PM Hamid Abdollahi
ċ

View
لینک دانلود  Dec 29, 2015, 11:54 PM Hamid Abdollahi
ċ

View
لینک دانلود  Dec 29, 2015, 11:53 PM Hamid Abdollahi
ċ

View
لینک دانلود  Dec 29, 2015, 11:55 PM Hamid Abdollahi
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
لینک دانلود  Dec 29, 2015, 11:45 PM Hamid Abdollahi
ċ

View
لینک دانلود  Dec 29, 2015, 11:43 PM Hamid Abdollahi
ċ

View
لینک دانلود  Dec 29, 2015, 11:41 PM Hamid Abdollahi
ċ

View
لینک دانلود  Dec 29, 2015, 11:42 PM Hamid Abdollahi
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
لینک دانلود  Mar 9, 2016, 11:19 AM Hamid Abdollahi
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
لینک دانلود نرم افزار  Jan 1, 2016, 11:40 PM Hamid Abdollahi
ą

View Download
نمونه نمودار  201k v. 2 Jan 1, 2016, 11:41 PM Hamid Abdollahi
ą

View Download
نمونه نمودار  175k v. 2 Jan 1, 2016, 11:41 PM Hamid Abdollahi
ą

View Download
نمونه نمودار  89k v. 2 Jan 1, 2016, 11:41 PM Hamid Abdollahi
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

View Download
  16k v. 2 Dec 29, 2015, 11:15 PM Hamid Abdollahi
ą

View Download
  5k v. 2 Dec 29, 2015, 11:15 PM Hamid Abdollahi
ą

View Download
  655k v. 2 Dec 29, 2015, 11:15 PM Hamid Abdollahi
ą

View Download
  62k v. 2 Dec 29, 2015, 11:15 PM Hamid Abdollahi
ċ

View
CS series  Dec 29, 2015, 11:51 PM Hamid Abdollahi
ċ

View
CC series  Dec 29, 2015, 11:50 PM Hamid Abdollahi
ċ

View
CS series  Dec 29, 2015, 11:51 PM Hamid Abdollahi
ċ

View
CC series  Dec 29, 2015, 11:50 PM Hamid Abdollahi