ارسال الکترونیکی پروژه ها و تکالیف درسی دانشجویان

posted Mar 14, 2015, 1:31 AM by Hamid Abdollahi   [ updated Dec 16, 2015, 2:57 AM ]
دانشجوی محترم، دقت نمایید که:
ارسال پروژه و تکلیف درسی، تنها در زمانهای اعلام شده، انجام پذیرد و از بهانه‌تراشی‌های بی‌مورد درخصوص عدم ارسال آنها، خودداری نمایید، که در نه در شأن شماست و نه در وقت و برنامه‌ی بنده می‌گنجد، ضمن اینکه نمره‌ی مربوط به آن پروژه و تکلیف را نیز از دست نخواهید داد.