حضور کلاسی و نمرات

posted Mar 2, 2015, 12:21 AM by Hamid Abdollahi   [ updated Dec 16, 2015, 3:01 AM ]
  • دانشجویان محترم با حضور فعال خود بطور منظم در کلاسها می توانند 8 نمره فعالیت کلاسی را کسب نمایند
  • نمرات هر مرحله به مراحل دیگر هیچگونه ارتباطی ندارد، یعنی نمرات فعالیت کلاسی، میانترم، پایان ترم، همگی جداگانه محاسبه و ثبت می گردد
  • بهانه تراشی جهت عدم حضور فعال، مسلماً به ضرر تحصیلی دانشجو خواهد بود
  • هر گونه مشکل در مطالب کلاسی و درسی را فقط در زمان آزاد کلاسی و یا از طریق ارسال پیام به صندوق پست الکترونیکی رفع نمایید
  • مطالب و فایلهای سایت را همیشه چک کنید تا مشکل درسی و کلاسی برای شما پیش نیاید
  • دقت در مراجعات کلاسی و انجام پروژه ها و تکالیف درسی، به شما کمک شایانی خواهد کرد