تاریخ امتحانات واحدهای دروس عملی ترم تحصیلی شما

posted Jan 26, 2015, 10:58 PM by Hamid Abdollahi   [ updated Dec 16, 2015, 2:59 AM ]

زمان امتحان پایانی، هفته‌ی ماقبل بازه زمانی شروع امتحانات رسمی تئوری پایانترم

زمان امتحان میانترم، 2هفته قبل از امتحان پایانی فوق