صفحه‌ی مخصوص دانشجویان

ST

دانشجویان محترم تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، که با من کلاس دارند

امتیازبندی تمامی دروس بشرح ذیل می باشد

8 نمره ، فعالیت کلاسی از ابتدا تا انتهای ترم تحصیلی

5 نمره ، میانترم

7 نمره ، پایان ترم

اگر عضویت گروه های مجازی را داشته باشید، از اخبار و فایل های درسی سریعتر مطلع خواهید شد و با این روش گروه علمی قویتری را نیز تشکیل خواهید داد

https://groups.yahoo.com/neo/groups/abdollahistudents/info