ارسال الکترونیکی پروژه ها و تکالیف درسی دانشجویان

Post date: Mar 14, 2015 8:31:31 AM

دانشجوی محترم، دقت نمایید که

ارسال پروژه و تکلیف درسی، تنها در زمانهای اعلام شده، انجام پذیرد و از بهانه‌تراشی‌های بی‌مورد درخصوص عدم ارسال آنها، خودداری نمایید، که در نه در شأن شماست و نه در وقت و برنامه‌ی بنده می‌گنجد، ضمن اینکه نمره‌ی مربوط به آن پروژه و تکلیف را نیز از دست نخواهید داد