عدم حضور و نداشتن فعالیت کلاسی دانشجو

Post date: Mar 4, 2015 5:06:03 PM

هشداری جدی به شما دانشجوی گرامی

دانشجویان محترم دقت داشته باشند که؛ عدم حضور به موقع و عدم وجود فعالیت مناسب کلاسی ایشان، منجر به کسر نمره‌ی کل دانشجو خواهد شد

بنابراین، در شرکت نمودن پررنگ کلاس درسی خود کوشا باشید تا در انتهای ترم با اٌفت نمرات و اٌفت تحصیلی مواجه نشوید