حضور کلاسی و نمرات

Post date: Mar 2, 2015 8:21:42 AM

دانشجویان محترم با حضور فعال خود بطور منظم در کلاسها می توانند 8 نمره فعالیت کلاسی را کسب نمایند

نمرات هر مرحله به مراحل دیگر هیچگونه ارتباطی ندارد، یعنی نمرات فعالیت کلاسی، میانترم، پایان ترم، همگی جداگانه محاسبه و ثبت می گردد

بهانه تراشی جهت عدم حضور فعال، مسلماً به ضرر تحصیلی دانشجو خواهد بود

هر گونه مشکل در مطالب کلاسی و درسی را فقط در زمان آزاد کلاسی و یا از طریق ارسال پیام به صندوق پست الکترونیکی رفع نمایید

مطالب و فایلهای سایت را همیشه چک کنید تا مشکل درسی و کلاسی برای شما پیش نیاید

دقت در مراجعات کلاسی و انجام پروژه ها و تکالیف درسی، به شما کمک شایانی خواهد کرد