متکی شدن دانشجو به جزوه

Post date: Dec 23, 2015 5:45:27 AM

دانشجویان محترم؛

بایستی دقت داشته باشند و بدانند که محیط دانشگاهی یک محیط پژوهشی و تحقیقاتی است، لذا صرفاً و فقط در دروس و یادگیری دروس خود، متکی به جزوات نباشند، چرا که تنها و فقط با حضور در کلاس و درک مطالب و همچنین نٌت برداری کلاسی (ضبط صدای استاد و یادداشت برداری در برگه های مخصوص) می توانید در فهم دروس موفق باشید.